Informazio ekonomikoa

Informazioaren eskaerarik ez da jaso, Erakunde honek onartutako araudiari jarraituz erantzunak tramitatuko eta erantzungo dira.

Eusko Legebiltzarrak informazio estatistikoa argitaratzeko konpromisoa hartzen du erabakitako informazioaren eskaera guztiekin .