Aurkeztutako ekimenak

Auzmendi Aierbe, Martín argazkia
Auzmendi Aierbe, Martín

III. Legealdia

Interpelazioa

 • Herri-Administraritzen zerbitzuko Lanarigoaren Ordezkotza-Erakunde, lan egoera zehaztea eta parte hartzeari buruzko Legeari buruz Jaurlaritzak izandako jokabideari buruzkoa. (03\10\04\01\00011)
 • Eskuratutako sarea eta Osakidetza berdintzeari buruzkoa. (03\10\04\01\00017)
 • Artezko Akurapen-Egitarauen baitango lansariei buruz Eusko Legebiltzarrak 1987.eko irailaren 18an onartutako legez bestekoaren Saloan agindutakoa Eusko Jaurlaritzak ez betetzeari buruzkoa. (03\10\04\01\00038)
 • Lantoki-izendapenez Autonomi Elkartean diharduten auzi-maisu, epailari eta herri-salatariek ohizko etxebizitza Euskal Herrian eros dezaten, Arduralaritzaren laguntza duen korritudun mailegu-bideak jartzeari buruzkoa. (03\10\04\01\00040)
 • INEMeko zerbitzu eta egiteko guztien esku-aldaketari buruzkoa. (03\10\04\01\00060)
 • Idatzizko albistarietan argitaratutako Osakidetzako herri-lanbideen eskaintza eginezko iragarkiei buruzkoa. (03\10\04\01\00065)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Barneko Iraskunderi-Esparruaren osakerarekikoan Jaurlaritzak egindakoari buruzkoa. (03\10\05\01\00023)
 • Euskadiko Toki-Jaurpidea Arauzkotzeko Lege-Egitasmoari buruzkoa. (03\10\05\01\00046)
 • Konstituzio-Epaitegiaren aurreko jazarpenei hasierarik ez emateko eta epaiaren zain daudenak atzera jasotzeko Jaurlaritzari egin zaion eskeari buruzkoa. (03\10\05\01\00058)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Osakidetzaren Egoitza agian Gasteizera aldatzeari buruzkoa. (03\10\05\02\00012)
 • Euskal Autonomia-Epailaritza barrutien antolakuntzari buruzkoa. (03\10\05\02\00017)
 • Euskal Herri-Arduralaritzetako hauteskunde-aldiari buruzkoa. (03\10\05\02\00025)
 • Insalud eta Inserso-ren eskuraketaz jabetzeari buruzkoa. (03\10\05\02\00027)
 • Lanari laguntzaileen akuraketarako Osakidetzak egindako aukeraketabideari buruzkoa. (03\10\05\02\00044)
 • Lehendakaritza-Sailean gauzatutako isilpeko gastuen norakoari buruzkoa. (03\10\05\02\00066)
 • 1988 eta 1989.eko Diruegitamu Nagusietan Lehendakaritza-Sailean gauzatutako isilpeko gastuen zertakoari buruzkoa. (03\10\05\02\00071)
 • Tolosako Eskualde-mailako Abere-hiltegiko Udal Elkartea osatzen duten Udalei agindutako diru-laguntzak ez emateari buruzkoa. (03\10\05\02\00094)
 • Espetxeei buruzko eskuraketarako egindako biderapenei buruzkoa. (03\10\05\02\00098)
 • Itsas-Gaietarako Gizarte-Iraskundearen eskuraketari buruzko legez bestekoaren saloan esandako betetzeari buruzkoa. (03\10\05\02\00099)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Lan, Osasunketa eta Gizartesegurantza-Sailaren 271/85 Dekretoan ohartemandakoaren egiterapenari buruzkoa. (03\10\05\03\00189)
 • ISM-ren eskuraketa egingarri izan ote daitekeenari eta horrek dituen arazoekiko azterlanari buruzkoa. (03\10\05\03\00190)
 • Bizisaritarako Egitamu eta Baltsen Legeari buruz Jaurlaritzak izan ditzakeen lege-mailako erizpen bereziei buruzkoa. (03\10\05\03\00196)
 • 1987.eko abuztuaren 24eko Aginduz ezarritako laguntzak 1987.ean baliatu zituzten Bezero-Elkargo eta Baterakundeei buruzkoa. (03\10\05\03\00271)
 • 1985 eta 1986.eko Artezko Akurapen-Egitarauen egiterapenari buruzkoa. (03\10\05\03\00382)
 • Artezko akurapen-egitarauei buruz egindako auzibideetan Jaurlaritzaren izenean diharduten edo ihardun dutenei buruzkoa. (03\10\05\03\00383)
 • Zuzentza-Arduralaritzari atxikiriko herri-lanarigoa tokiz aldatzeari buruzkoa. (03\10\05\03\00394)
 • Arduralaritzako lanari-sail berezien lan-egoerak araupetzeko hitzarmenetan ematen diren ekonomi aldetikako gizarte-hobekuntzei buruzkoa. (03\10\05\03\00395)
 • Autonomi Elkarteari oraindik eskuratu gabe dauden eta legegintzaldi honetan egindakoei buruzkoan Sailak dituen irizpideei buruzkoa. (03\10\05\03\00508)
 • Jaurlaritza-Batzarrak 1988.eko azaroaren 23an hartutako erabakia egiteratzeari buruzkoa. (03\10\05\03\00521)
 • Nafarroarekin bien arteko eten gabeko ihardutze-sailari buruzkoa. (03\10\05\03\00530)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Eusko Jaurlaritzaren eta Osakidetzaren aginpideei buruzko txosten juridikoa egiteko eskabidearen gainean emandako irizpenaz. (03\10\07\02\00024)
 • Eskualdaketetarako Bitariko Batzordeak Insalud eta Insersoaren eskualdaketari buruz hartutako erabakiaz, eta Justizi Administrazioaren baliabide materialez. (03\10\07\02\00026)
 • Osasun Publikoaren alorrean iharduteko Planari buruz. (03\10\07\02\00027)
 • Sailari atxikitako zerbitzu juridikoek Pentsio Plan eta Fondoen Legeaz egindako azterketari buruz. (03\10\07\02\00085)
 • Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioak 1987ko otsailetik aurrera sail bakoitzean eta erakunde publikoetan kontratatu dituen pertsonen zerrendari buruz. (03\10\07\02\00109)
 • Jaurlaritzaren Kontseiluak urriaren 14ko 214/86 Dekretua betearazteko hartu dituen erabaki guztiei buruz. (03\10\07\02\00123)
 • 1989ko Aurrekontuen kontura 1200, 1300, 14400 eta 1500 programei buruz eskatutako azterlan eta irizpenen zerrendari eta egindako azterlan eta irizpenen kopiari buruz. (03\10\07\02\00144)
 • 1989ko Aurrekontuen kontura 2040, 2050, 2060, 2070, 2100 eta 2130 programei buruz eskatutako azterlan eta irizpenen zerrendari eta egindako azterlan eta irizpenen kopiari buruz. (03\10\07\02\00145)
 • 1989ko Aurrekontuen kontura 3010, 3020, 3030 eta 3070 programei buruz eskatutako azterlan eta irizpenen zerrendari eta egindako azterlan eta irizpenen kopiari buruz. (03\10\07\02\00146)
 • 1989ko Aurrekontuen kontura 4020 programari buruz eskatutako azterlan eta irizpenen zerrendari eta egindako azterlan eta irizpenen kopiari buruz. (03\10\07\02\00147)
 • 1989ko Aurrekontuen kontura 5010, 5020, 5040, 5050 eta 5060 programei buruz eskatutako azterlan eta irizpenen zerrendari eta egindako azterlan eta irizpenen kopiari buruz. (03\10\07\02\00148)
 • 1989ko Aurrekontuen kontura 6020, 6060 eta 6080 programei buruz eskatutako azterlan eta irizpenen zerrendari eta egindako azterlan eta irizpenen kopiari buruz. (03\10\07\02\00149)
 • 1989ko Aurrekontuen kontura 7010 eta 7050 programei buruz eskatutako azterlan eta irizpenen zerrendari eta egindako azterlan eta irizpenen kopiari buruz. (03\10\07\02\00150)
 • 1989ko Aurrekontuen kontura 8010, 8020, 8030, 8060, 8070 eta 8080 programei buruz eskatutako azterlan eta irizpenen zerrendari eta egindako azterlan eta irizpenen kopiari buruz. (03\10\07\02\00151)
 • 1989ko Aurrekontuen kontura 9040, 9050, 9130 eta 9159 programei buruz eskatutako azterlan eta irizpenen zerrendari eta egindako azterlan eta irizpenen kopiari buruz. (03\10\07\02\00152)
 • 1989ko Aurrekontuen kontura 10010, 10020, 10030, 10040, 10050, 10080, 10090, 10130 eta 10150 programei buruz eskatutako azterlan eta irizpenen zerrendari eta egindako azterlan eta irizpenen kopiari buruz. (03\10\07\02\00153)
 • 1989ko Aurrekontuen kontura 11010, 11110, 11130, 11200 eta 11210 programei buruz eskatutako azterlan eta irizpenen zerrendari eta egindako azterlan eta irizpenen kopiari buruz. (03\10\07\02\00154)
 • 1989ko Aurrekontuen kontura 12100, 12200, 12600 eta 12700 programei buruz eskatutako azterlan eta irizpenen zerrendari eta egindako azterlan eta irizpenen kopiari buruz. (03\10\07\02\00155)
 • 1989ko Aurrekontuen kontura 13700 Programari buruz eskatutako azterlan eta irizpenen zerrendari eta egindako azterlan eta irizpenen kopiari buruz. (03\10\07\02\00156)
 • 1989ko Aurrekontuen kontura 20010 Programari buruz eskatutako azterlan eta irizpenen zerrendari eta egindako azterlan eta irizpenen kopiari buruz. (03\10\07\02\00157)
 • Euskadiko udal lege-proiektuaren zirriborroaz Angel Zurita Laguna jaunak sailarentzat egindako irizpen juridikoari buruz. (03\10\07\02\00180)
 • Ebazpen Batzordeen lege-proiektuaren zirriborroaz Miguel Angel García Herrera jaunak sailarentzat egindako irizpen juridikoari buruz. (03\10\07\02\00181)
 • Toki administrazioek iharduera ekonomikoan duten zereginaz María I. Echevarria Arecelus andreak sailarentzat egindako azterlanari buruz. (03\10\07\02\00182)
 • Lurralde-kolektibitateen kanpo-harremanez Iñaki Lasagabaster Herrarte jaunak sailarentzat egindako azterlanari buruz. (03\10\07\02\00183)
 • Euskal Polizi Autonomoaren langileen ordezkaritzaz Juan Alfonso Santamaría Pastor jaunak sailarentzat egindako irizpenari buruz. (03\10\07\02\00184)
 • Autonomia-erkidegoei dagokienez Europako Erkidegoko Zuzenbidearen garapenaz José Iriarte Angel jaunak sailarentzat egindako txostenari buruz. (03\10\07\02\00185)

I. Legealdia

Interpelazioa

 • Luso-Española de Porcelanas enpresaren egoerari buruzkoa. (01\10\04\01\00043)
 • Euskal Herriko Arduralaritzako sindikalgintzaren zenbait alderdiri buruzkoa. (01\10\04\01\00059)

Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera

 • Lanik ezaren aurkako ekintzapide-egitarauaren egiterapenari buruzkoa. (01\10\05\01\00034)
 • Eusko Jaurlaritzak Real Sociedad-en gerorako futbol-zelaiaz duen jarrerari buruzkoa. (01\10\05\01\00036)
 • Jaurlaritzaren ermaindunak laneratzeko alorreko politikabideei buruzkoa. (01\10\05\01\00038)

Batzordean ahoz erantzuteko galdera

 • Lanik ezaren aurkako udal-lanen dirubideetarako dirubaltzak nola erabili direnari buruzkoa. (01\10\05\02\00027)
 • Lanik gabekoentzako eritegi-sorospidetzari buruzkoa. (01\10\05\02\00032)
 • Bilbon pozoindura-zantzuz jotako familia bait buruzkoa. (01\10\05\02\00037)
 • Gizarte Segurantza eskuratzeari buruzkoa. (01\10\05\02\00051)
 • Langabeziaren aurkako dirubaltzari buruzkoa. (01\10\05\02\00052)
 • Kooperatiben Kontseilu Nagusiaren erakuntzari buruzkoa. (01\10\05\02\00056)
 • Mungiko Uriguen Haurtzandegiko 6 emakumezko haurtzain lantokirako lehiaketa-norgehiagoka bati buruzkoa. (01\10\05\02\00072)
 • Norbanako jabetzapeko eritetxeak Osasunketa Mapan sartzeari buruzkoa. (01\10\05\02\00089)
 • Gizarte Segurantzako aginte-eskuraketen alorreko behin-behineko hitzarmen bat egiteari buruzkoa. (01\10\05\02\00091)
 • Osasunaren eta gizarte-ongundearen alorrean ari diren baliatzaile-bazkunentzako laguntzei buruzkoa. (01\10\05\02\00092)
 • Adimen-osasunarekiko Euskal Autonomia Elkarteko politikabideei buruzkoa. (01\10\05\02\00093)
 • Egunkarietan agertutako medikuntza eta osasunketa-zerbitzuekiko iragarpenari buruzkoa. (01\10\05\02\00094)
 • Eusko Jaurlaritzaren izenekoek toki-erakundeetarako lanariak akurtzeko lehiaketetako epaimahaietan askuhartzeari buruzkoa. (01\10\05\02\00099)
 • Eusko Jaurlaritzaren zerbitzuko lanarien ordainsariak behin betiko gaurkotzeari buruzkoa. (01\10\05\02\00109)
 • LIMSA enpresaren egoerari buruzkoa. (01\10\05\02\00122)

Idatziz erantzuteko galdera

 • Jaurlaritzaren egitarauan ohartemandako osasunketa-aldetiko laguntza-etxeak sortzeari buruzkoa. (01\10\05\03\00011)
 • Lanbide Hezkuntzarako Aritze-bidezko ikastaroei buruzkoa. (01\10\05\03\00043)
 • Lanik ezaren aurkako Ekintzetarako Lanetarako Baltzari datxezkon arazo batzuei buruzkoa. (01\10\05\03\00063)
 • Osasun Etxeei buruzkoa. (01\10\05\03\00070)
 • Haurtzaindegiei buruzkoa. (01\10\05\03\00071)
 • Zaharrentzako eta bizisaridunentzko egoitzei buruzkoa. (01\10\05\03\00072)
 • Ermaindunentzako etxeei buruzkoa. (01\10\05\03\00073)
 • Baztertuentzako etxeei buruzkoa. (01\10\05\03\00074)
 • Itsuentzako diruegitamu-izendapenei buruzkoa. (01\10\05\03\00075)
 • Langabeziaren aurkako Borrokarako Lanetarako Dirua 13.04.731 diru-atalaren egiterapenari buruzkoa. (01\10\05\03\00119)
 • Kooperatibentzako eta lan alorreko akziokako baltzuentzat dirulaguntza 13.04.461-2 diru-atalaren egiterapenari buruzkoa. (01\10\05\03\00120)
 • Familia egitamuketarako etxeei buruzko diruegitamuen egiterapenari buruzkoa. (01\10\05\03\00121)
 • Busturialdea egitamuarentzako diruegitamuaren egiterapenari buruzkoa. (01\10\05\03\00122)
 • Gizarte lanetarako azterlanak, lan-merkatuaren egoerarekiko argipideketa, lan-politika antolatzeko oinarrien azterketa 13.04.251.1 ditu-atalaren egiterapenari buruzkoa. (01\10\05\03\00123)

Informazio eskabidea legebiltzarkide batek egina

 • Lan Harremanen Kontseiluari buruzko dokumentazio-eskea. (01\10\07\02\00019)
 • Lan Harremanetako Kontseiluaren irizpen eta txosten-eskeei buruzkoa. (01\10\07\02\00028)
 • Sailak garraio-sektoreko legez kanpokoen aurka duen benetako iharduerari buruzkoa. (01\10\07\02\00029)